АКЦІЯ! ЧОРНА ЄВРО П'ЯТНИЦЯ!22.11.2019

АКЦІЯ «ЧОРНА ЄВРО ПЯТНИЦЯ»

   1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ТК ВНІС» (код за ЄДРПОУ 39088936, місцезнаходження: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 30, Україна) у рекламних цілях з метою збільшення попиту на товари ТМ «ВНІС» організовує та проводить рекламну акцію «Чорна Євро П’ятниця»

1.2. Акція проводиться у період з 25.11.2019 по 29.11.2019 включно (надалі – Термін дії акції) та проходить по всій території України за виключенням тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.

 

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОДУКЦІЇ ЩО БЕРЕ УЧАСТЬ В АКЦІЇ.

2.1. Акційна продукція – акційний набір насіння ВНІС «Чорна Євро П’ятниця», який складається з насіння IMI гібридів соняшнику Армагедон, Карлос 105, Карлос 115, Євро - 2019 або 2018 років урожаю, виробництва ТОВ «Грааль Агро» або ТОВ «Агропромислова компанія ВНІС».

2.1.1.  Акційними наборами є наступні:

- 2 (дві)посівні одиниці насіння соняшнику фракції екстра на вибір з асортименту гібридів: Євро, Армагедон, Карлос 105, Карлос 115; та 1 (одна) посівна одиниця насіння соняшнику гібрид Євро фракції екстра.

- 2 (дві) посівні одиниці насіння соняшнику фракції стандарт на вибір з асортименту гібридів: Євро, Армагедон, Карлос 105, Карлос 115; та 1(одна) посівна одиниця насіння соняшнику гібрид Євро фракції стандарт.

2.2. Визначення формування вартості акційних наборів.

Вартість одного акційного набору дорівнює прайсовій ціні двох посівних одиниць насіння ІМІ-гібридів соняшнику ВНІС, при оплаті за акційну продукцію протягом терміну дії Акції (пп. 1.2 Умов ) та мінімальному замовленні від 3 (трьох) акційних наборів.

3. ДЕТАЛЬНІ УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ

3.1. Під час терміну дії Акції, купуючи насіння ІМІ-гібридів соняшнику селекції ВНІС, за кожні дві посівні одиниці учасник Акції отримує заохочення*, а саме – одну посівну одиницю насіння гібриду соняшнику Євро, який рекомендований для виробничої системи Clearfield.

* - організатор залишає за собою право змінити ІМІ-гібрид, який включатиметься в  акційний набір в якості заохочення.

3.2. Для участі в Акції, кожен учасник має придбати та оплатити акційні набори протягом терміну дії Акції у офіційних представництв або через дистриб’юторську мережу Всеукраїнського наукового інституту селекції (ВНІС).

3.3. Мінімальна кількість придбаної акційної продукції для участі в акції –  3 (три) акційні набори.

3.4. Кількість акційних наборів обмежена, 500 акційних наборів.

3.5. Учасником Акції може бути юридична особа, фізична особа-підприємець або фізична особа, яка не є підприємцем. Фізичними особами - Учасниками Акції можуть бути громадяни України, які на момент проведення Акції досягли повноліття, і які не є працівниками Організатора Акції та членами їх сімей. Участь в Акції обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється через їх законних представників в порядку, передбаченому законодавством України.

3.6. Учасники зобов’язані дотримуватися всіх умов Акції.

4. ПОРЯДОК ТА СТРОКИ ОТРИМАННЯ АКЦІЙНОГО НАБОРУ.

4.1. Учасник має право замовити належний йому акційний набір одразу при купівлі акційної продукції. Під купівлею розуміється оплата офіційному представництву або дистриб’ютору за акційну продукцію (пп. 2,1 Умов) в межах терміну дії Акції (пп. 1,2 Умов). 

4.2. Перелік представництв та дистриб’юторів Всеукраїнського наукового інституту селекції (ВНІС) у яких можна придбати акційну продукцію, вказано на офіційному сайті Організатора Акції www.vnis.com.ua в розділі «Контакти».

4.3. Відповідальність за належне надання акційних наборів несуть офіційні представництва та дистриб’ютори, у яких було придбано акційну продукцію.

4.4. Відвантаження придбаної продукції здійснюється по готовності виходу партій  посівних одиниць. Насіння 2018 року урожаю може бути відвантажене одразу після отримання оплати постачальником акційної продукції.

4.5. Організатор Акції залишає за собою право змінювати перелік гібридів у складі акційних наборів.

4.6. Кількість акційних посівних одиниць IMI гібридів соняшнику Армагедон, Карлос 105, Карлос 115 та Євро обмежена.

4.7. Якщо Покупець повертає придбані акційні набори насіння дистриб’ютору, він втрачає право на участь в Акції.

4.8. Вартість доставки придбаних акційних наборів не врахована у вартість акційного набору, та оплачується замовником додатково.

5. ПОРЯДОК ІНФОРМУВАННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ ПРО УМОВИ ДАНОЇ АКЦІЇ.

5.1. Рекламна інформація про проведення акції буде розміщена Організатором в період з 22.11.2019 р. по 29.11.2019 р. на офіційному сайті Організатора Акції www.vnis.com.ua

5.2. Інформування Учасників проводиться шляхом розміщення Умов Акції на весь Період проведення Акції на сайті www.vnis.com.ua та сторінці Всеукраїнського наукового інституту селекції (ВНІС) у соціальній мережі www.facebook.com

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Всі Учасники Акції, беручи в ній участь, погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються дотримуватись і виконувати їх.

6.2. У разі виникнення ситуацій, що припускають неоднозначне тлумачення умов цих Правил, будь-яких спірних питань та (або) питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймає Організатор Акції.

6.3. Організатор Акції не несе відповідальності перед Учасниками Акції, які не встигли скористатись можливістю придбати акційну продукцію в період проведення Акції.

6.4. Організатор Акції має право вносити будь-які зміни та/або доповнення в ці Правила на будь-якому етапі проведення Акції, в тому числі змінювати строки дії Акції, строки видачі, умови отримання акційної продукції.

6.5. Організатор Акції, залучені ним треті особи не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції/ залучених ним третіх осіб обставини.

7. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

7.1. Учасник Акції діє від імені юридичної особи, яку він представляє. Учасник Акції бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов’язаних з можливою участю в Акції та отриманням акційного набору.

7.2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з правилами участі в Акції, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Організатором Акції на свій розсуд будь-якими способами з рекламною, маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України.

7.3. Беручи участь в Акції, Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання акційного набору, при цьому така особа не має права на отримання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

7.4. Беручи участь в Акції, кожен Учасник підтверджує, що він ознайомлений з правами, що стосуються персональних даних, а також цим підтверджує, що Організатор Акції та інші треті особи звільнені від зобов’язання направляти Учаснику письмове повідомлення про права, мету збору даних та осіб, яким передаються персональні дані Учасника.

7.5. Організатор не несе будь-якої відповідальності за захист персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій. Так само як Організатор не несе будь-якої відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з розміщення таких персональних даних.

8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАТОРА АКЦІЇ

Назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгова компанія ВНІС»

Місцезнаходження:

03022, м. Київ, вул. Васильківська, 30

Поштова адреса:

03022, м. Київ, вул. Васильківська, 30

Телефон

+38044 507-11-70

0 800 302 032 (дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів України безкоштовні)

Організатор ТОВ «ТК ВНІС».

Детальний опис ІМІ- гібридів соняшнику селекції ВНІС в розіділі СОНЯШНИК 

Оберіть Вашого постачальника насіння соняшнику селекції ВНІС на карті ДИСТРИБУТОРІВ ВНІС або серед ПРЕДСТАВНИЦТВ ВНІС.
Якщо вам потрібна додаткова консультація - звертайтеся за телефоном 0 800 302 032