АКЦІЯ «ГРАНИ» ВЕСНИ»14.03.2018

ПРАВИЛА АКЦІЇ «ГРАНИ» ВЕСНИ»

1) Назва Акції «ГРАНИ» ВЕСНИ»:

Акція – «Акційна пропозиція від ТОВ «АПК ВНІС»

Акція (надалі – Акція)  - маркетинговий захід під умовною назвою «ГРАНИ» ВЕСНИ», що реалізується в рамках та відповідно до умов даних Правил, передбачає придбання Учасниками Акції акційної Продукції та вручення Винагород Акції її Учасникам. Проводиться по всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій і територій, на яких проводиться антитерористична операція.

 2) Мета проведення Акції

Метою проведення Акції є збільшення обсягу продажу продукції, що реалізується Організатором Акції в рамках його господарської діяльності, привернення уваги споживачів до цієї продукції та заохочення споживачів до придбання продукції, яка випускається під ТМ «ВНІС».

3) Продукція, що бере участь в Акції

Акційна продукція - насіння кукурудзи  Гран 220 та Гран 1

Винагорода (подарункова продукція) – насіння гібридів соняшника, а саме: Армагедон, Атілла, Дракон, Український F1.

4) Інформація про Замовника/Організатора акції

Назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Агропромислова компанія ВНІС»

Місцезнаходження:

03022, м. Київ, вул. Васильківська, 30

Поштова адреса:

03022, м. Київ, вул. Васильківська, 30

5) Строки проведення Акції:

Акція проводиться з 15.03.2018 р. по 30.04.2018 р. включно, або доки акційний товар є в наявності.

6) Детальні умови участі в Акції, права та обов’язки учасників Акції

6.1) Учасником Акції вважається юридична особа, фізична особа-підприємець або фізична особа, яка не є підприємцем. Фізичними особами - Учасниками Акції можуть бути громадяни України, які на момент проведення Акції досягли повноліття, і які не є працівниками Організатора Акції та членами їх сімей, а також не є особами і членами сімей осіб, які беруть участь в підготовці проведення даної Акції, і є офіційними представниками юридичних осіб, які беруть участь в Акції.

Участь в Акції обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється через їх законних представників в порядку, передбаченому законодавством України.

6.2) Для участі в Акції кожен учасник має придбати насіння кукурудзи ГРАН 220 (ФАО 210) або ГРАН 1 (ФАО 370) у офіційних представництвах або через дистриб’юторську мережу ТОВ «АПК ВНІС» до 30.04.2018 р за ціною, зазначеною в прайсі. Мінімальна кількість придбаної акційної продукції для участі в акції - 1 мішок (посівна одиниця, далі п.о.).

6.3) Учасник Акції отримує в подарунок таку ж кількість мішків (п. о.) насіння соняшника, скільки придбав насіння кукурудзи.

6.4) Подарунок – насіння соняшника на вибір із запропонованого асортименту гібридів соняшнику, що приймають участь у акції,  а саме: Армагедон, Атілла, Дракон, Український F1, за умови наявності даного акційного насіння соняшнику у Організатора.

6.5) Під подарунком мається на увазі придбання за 1,20 грн. з ПДВ одного акційного мішка (п. о.)  соняшника.

6.6) Учасники зобов’язані дотримуватися всіх умов Акції.

7) Порядок та строки отримання подарунку:

7.1)  Учасник має право замовити належний йому подарунок одразу при купівлі акційної продукції. Тобто, при купівлі у офіційного представництва або дистриб’ютора акційного товару – насіння кукурудзи ГРАН 220 або ГРАН 1, учасник акції на вибір замовляє до свого рахунку таку ж кількість посівних одиниць насіння соняшнику із переліку подарункової продукції в пункті 3 за акційною ціною 1,20 грн з ПДВ за кожну посівну одиницю подарункової продукції.

7.2) Зверніть увагу, що подарункову продукцію можна замовити лише при купівлі акційної продукції, тобто одним рахунком.

7.3) Грошовий еквівалент Подарунку не видається.

7.4) Перелік представництв та дистриб’юторів ТОВ «АПК ВНІС», у яких можна придбати акційне насіння кукурудзи, вказано на офіційному сайті Організатора Акції www.vnis.ua в розділі «Контакти».

7.5) Відповідальність за належне надання подарункових посівних соняшнику несуть офіційні представництва та дистриб’ютори, у яких було придбано акціну продукцію.

7.6)  Організатор Акції залишає за собою право змінювати перелік гібридів соняшника, наявних для відвантаження як подарункові.

7.7)  Кількість акційних посівних одиниць кукурудзи ГРАН 220 та ГРАН 1 обмежена та становить 3 000 мішків (по 80 000 насінин в мішку).

7.8)  Кількість подарункових посівних одиниць соняшника обмежена.

7.9) При умові, якщо Покупець повертає придбане насіння дистриб’ютору, він втрачає право на участь в Акції.

8) Порядок інформування учасників Акції про умови даної Акції

8.1) Рекламна інформація про проведення акції буде розміщена Організатором в період з 15.03.2018 р. по 30.04.2018 р. на офіційному сайті Організатора Акції www.vnis.ua

8.2) Інформування Учасників проводиться шляхом розміщення Правил Акції на весь Період проведення Акції на сайті www.vnis.ua та сторінці Всеукраїнського наукового інституту селекції (ВНІС) у соціальній мережі www.facebook.com.  

9) Інші умови

9.1) Всі Учасники Акції, беручи в ній участь, погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються дотримуватись і виконувати їх.

9.2) У разі виникнення ситуацій, що припускають неоднозначне тлумачення умов цих Правил, будь-яких спірних питань та (або) питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймає Організатор Акції.

9.3) Організатор Акції не несе відповідальності перед Учасниками Акції, які не встигли скористатись можливістю отримати подарункові посівні одиниці в період проведення Акції.

9.4) Організатор Акції має право вносити будь-які зміни та/або доповнення в ці Правила на будь-якому етапі проведення Акції, в тому числі змінювати строки дії Акції, строки видачі, умови отримання подарункової продукції.

9.5) Організатор Акції/ залучені ним треті особи не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції/ залучених ним третіх осіб обставини.

10)  Персональні дані

10.1) Учасник Акції діє від імені юридичної особи, яку він представляє. Учасник Акції бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов’язаних з можливою участю в Акції та отриманням подарунку.

10.2) Беручи участь в Акції, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з правилами участі в Акції, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Організатором Акції на свій розсуд будь-якими способами з рекламною, маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України.

10.3) Беручи участь в Акції, Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Подарунка, при цьому така особа не має права на отримання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

10.4) Беручи участь в Акції, кожен Учасник підтверджує, що він ознайомлений з правами, що стосуються персональних даних, а також цим підтверджує, що Організатор Акції та інші треті особи звільнені від зобов’язання направляти Учаснику письмове повідомлення про права, мету збору даних та осіб, яким передаються персональні дані Учасника.

10.5) Організатор не несе будь-якої відповідальності за захист персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій. Так само як Організатор не несе будь-якої відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з розміщення таких персональних даних.

ТОВ «АПК ВНІС